Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním zpětné vazby:

a) dáváte provozovateli v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy, za účelem navázání kontaktu a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení a informací o marketingových akcích pořadatele;

b) dáváte pořadateli jako správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresu bydliště pro další obchodní a marketingové účely provozovatele, a to na dobu 5 let. Odesláním formuláře zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Provozovatel je oprávněn k těmto osobním údajů přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Odesílatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla provozovatele, a to dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, právo je doplnit, opravit zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo odesílatele na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli.